Elmi əsərlər jurnalı-Xüsusi buraxlış (2022)

Mündəricat
Ağamalıyeva İ.K. Azərbaycanın şəhərlərındə landşaft- rekreasiya mühitinin formalaşmasının prinsipləri 5
Axundova S.Ə. Memarlıq Elmində Tətbiq Olunan Analiz Metodları 13
Balakişiyev İ.M. Quba şəhərinin yüksək dağlıq kəndi olan Xınalığın memarlığı 20
Mustafa B.B Samsun şəhərinin tarixi mühitinin qorunması problemləri və həlli yolları 26
İsbatov İ.A. Bakı şəhərində yaşayış binalarının intensiv tikintisi şəraitində XX əsrin yeni şəhərsalma estetikasının yaranması 31
Mustafayeva F.V. İri şəhərlərdə parkların layihələndirilmə prosesinə təsir edən sosial və ekoloji aspektlər 36
Məmmədov A.T., İsmayılov N.Ş., Hüseynov M.Ç., Quliyev F.T., Cəfərova V.N. “Baku Steel Company” MMC- də istehsal olunan inşaat armatur poladlarının termiki möhkəmləndirilməsində baş verən struktur çevrilmələri 41
Əliyev İ.Q., Yusifov M.Z. Tarix- memarlıq və etnoqrafiya qoruğu ərazilərində yerləşən mövcud binaların nəmdən müdafiə tədbirlərinin texniki– nəzəri cəhətdən əsaslandırılması 49
Əliyev İ.Q., Yusifov M.Z. Bina və qurğuların istismarında aşınmanın tədqiqi 53
Novruzova Z.A., Qəniyeva S.N., Qüdrətzadə Ş.V. Müxtəlif kartoqrafik metodlardan istifadə etməklə iri şəhərlərin sosial həyatının öyrənilməsi 60
Nurəliyev C.A., Nurəliyev R.C. Uçan aparatların texniki görmə sistemləri vasitəsilə müşahidə edilməsi 64
Quvalov A.A., Məmmədov A.D. Polimer modifikatorların yol bitumunun xassələrinə təsiri 70
Musayeva N.F., Xasayeva A.Ş. Pandemiyanın müəllimlərin ingilis dilinin mənimsənmə modelinə təsiri 76
Акбарова С.М. Климатические воздействия на теплоэнергетические показатели здания 84
Гамидов Н.Р., Асланов З.Ю., Иманова Г.М. Повышение качества муфты на основе технологических показателей 90
Гусейнов Г.С., Аббасов А.Г. Физико- химическое формирования руд Гызылбулакского золото-медноколчеданого месторождения по минерал термометрическими исследованиями 97
Мусаева Н.Ф., Мусаева А.Ф., Оруджева З.С. Влияние пандемии на информативные признаки усвоения русского языка как иностранного 102
Расулова У.З. Задача идентификации газлифтного процесса, моделируемого системой дифференциальных уравнений с запаздывающими аргументами 107
Ağayeva K.A. Firmanın rəqabət üstünlüyü amillərinin təhlili 115
Əhmədli T.M.N., İbrahimova G.B. Lənkəran rayonunda fəaliyyət göstərən kiçik və orta ölçülü mebel müəssisələrinin problemləri və həlli yolları 120
Həsənov H.K., Cəfərquluyev E.E. Müasir sənaye müəssisələrində kommersiya fəaliyyətinin araşdırılması 126
Həsənov H.K., Cəfərquluyev E.E. Azərbaycanda müasir sənaye müəssisələrində kommersiya fəaliyyətinin idarə edilməsinin təhlili 132
Sadıqov S.T. Muğan- Salyan massivi torpaqlarının iqtisadi qiymətləndirilməsi üzrə müasir vəziyyət 138
Zeynalova S.A., Qənbərova Ş.Ə. Azəri sahəsinin geoloji inkişaf tarixi və neft- qaz perspektivliyi 144
;