Elmi əsərlər jurnalı-Xüsusi buraxlış (2022)

Mündəricat
Axundova S.Ə Memarlıq abidələrinin texniki diaqnostikası 5
Əliyeva A.Z Memarlıqda məkan və formalara estetik və psixoloji baxış 13
Həsənova-Fərəcova K.Ə Müasir yaşayış komplekslərinin meqapolis şəhərlərin təşkilində rolu 18
Mustafayeva F.V Tarixi şəhərlərin müasir inkişafında kompozisiya həllinin rolu 23
Nağıyev N.H Azərbaycan respublikasının kiçik şəhərlərinin mərkəzlərinin formalaşması məsələləri 29
Nasiri A.Q Davamlı parkın iqtisadi faydaları: şəhərin ətraf mühitini yaxşılaşdırmaq üçün bir həll 34
Nasiri R.Q Yaşıl superstruktur- Bakı şəhərində kilidlənmə təsirini azalda bilən həll 47
Xeyrəbadi Q.S., Ağalarova İ.Ü Dairəvi boşluqlu elastiki yarımmüstəvinin naməlum əmsallı gərginlik funksiyanın sərhəd şərtlərinin təyini 56
Çobanzadə İ.M., Allahverdiyev R.Ə Avtotexniki ekspertizada istifadə olunan əsas ilkin göstəricilərin (parametrlərin) təklif olunan təsnifatı 63
Quvalov A.A Müxtəlif markalı söküntü betonların xırdalanmasından alınan qırmadaşın tədqiqi 69
Rəfili Ş.F Oduncaq konstruksiyalarının odadavamlılıq həddinin hesablanma xüsusiyyətləri 78
Дамиров М.М Влияние коррозии от воздействия агрессивных эксплуатационных сред на долговечность железобетона 85
Həmzəyeva Q.R Almazla hamarlama zamanı struktur- faza çevrilmələri 92
Nurəliyev C.A., Nurəliyev R.C. Sistem şəbəkələrin ötürmə kanallarında informasıyaların sıxma modulunun işlənməsi 97
Балагезов А.М., Байрамов Р.Г Перспективы применения технологии и организации возведения зданий решением аддитивных технологий в строительном комплексе 103
Гамидов Н.Р., Асланов З.Ю., Иманова Г.М. Некоторые особенности работоспособности редуктора 109
Мамедов Д.Д., Мамедова К.А Принцип работы скользящей опалубки и определение расстояния между стержнями домкратных рам 114
Əkbərova S.M Binanın enerji səmərəliyinə təsir edən xarici konstruksıyaların normalaşdırılmış istilık- texniki parametrləri 119
Quliyeva C.N Bazar iqtisadiyyatında qiymətli kağızlar bazarının yeri və rolu 126
Quliyeva C.N Azərbaycanda kredit təşkilatlarının qiymətli kağızlar bazarında iştirakı və investisiya fəaliyyəti 132
Piriyev Y.M., Bayramov R.P., Həmidov N.R Bakı şəhərində hərəkət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında 138
Piriyev Y.M., Bayramov R.P., Şərifov V.L Bakı şəhərində nəqliyyat sıxlığının aradan qaldırılması və nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə konseptual yanaşmalar və irəli sürülən əsas təkliflər 144
;