Elmi əsərlər jurnalı-Xüsusi buraxlış (2022)

Mündəricat
Mustafayeva F.V. İri şəhərlərdə müasir parkların dayanıqlı rekreasiya potensialı 5
Şirinzadə İ.N. Məmmədova İ.H. Şahbulaq qalasının tikintisində istifadə olunan inşaat məhlullarının tərkibinin tədqiqi 11
Агаев Т.Э. Массовое жилищное строительство Баку во второй половине ХХ века 16
Азимова Л.Ф. Учет архитектурно- планировочных принципов при создании курорtных и туристических зон в Азербайджанской Республике 25
Джафарова В.А., Шахвердиев М.А. Формирование планировочной структуры города Баку 30
Fərzəliyev S.A., Quluzadə Ş.R. Çoxmərtəbəli monolit dəmirbeton binaların tikintisinin axın üsulu ilə təşkili imkanları 36
Piriyev Y.M., Bayramov R.P., Şərifov V.L. Bakı şəhəri sərnişindaşıma sistemində xidmət keyfiyyəti parametrlərinin çoxfaktorlu tədqiqi 42
Piriyev Y.M., Bayramov R.P., Rəhimov Ç.H. Şəhər sərnişindaşıma sistemində xidmət keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi 55
Qəniyeva S.A. Məsafədən zondlamada təmiz suyun spektral xüsusiyyətlərinin araşdırılması 63
Qurbanov E.A., Məmmədova L.V., Piriyev R.F. Cənubi Qafqaz enerji dəhlizində ekosistemin deqradasiyasının potensial riskinin qiymətləndirilməsi 69
Rüstəmov Y.Y., Axundov Q.N. Sərnişin və yük qatarlarının hərəkətı zamanı torpaq yatağında yaratdığı deformasıyaların tədqiqi 75
Yəhyayev A.B., Rəfili Ş.F. Odadavamlı oduncaq konstruksiyalarının termiki analizi. 83
Bağırov B.I., Şirinzadə İ.N. Klinker kərpicinin xassələrinin keramik materialın tərkibindən asılılığının tədqiqi. 83
Dünyamalıyeva N.Y., Bəxtiyarova L.İ. Yol infrastrukturunun geodeziya təminatının nəzəriyyəsi metodları 95
Hüseynov İ.D. Dəmiryol hərəkət vasitələrinin innovativ reduktorlu dartı intiqalının qatarların hərəkət rejmlərinə təsirinin tədqiqi 100
Məmmədəli M.İ., Nurəliyev C.A., Hüseynova H.Ş. MAX22000 istifadə edərək PMK cihazının giriş və çıxış modullarının konfiqurasiya edilməsi 109
Məmmədov Ş.Ə., Həsənova T.C., Kərimov E.Q Alov qüllələri kompleksinin zəlzələyə davamlığının tədqiqi 115
Балагезов А.М. Байрамов Р.Г., Сеидов Н.Я. Современные методы технологии и организации производства строительных работ при внедрении строительных 3D-принтеров 123
Имамалиева Д.Н. Исследование грунтовых условий на сейсмическую опасность площадки строительства 128
Ağayeva K.A. İntellektual məhsul bazarında marketinq və onun xüsusiyyətləri 133
Əliyeva R.T., Babaşov Ə.M., Qurbanova Q.S. Əhalinin içməli su ilə təminatının əsas istiqamətləri 138
Əkbərova S.M. Hava təbəqəli fasadların üstünlükləri və enerji səmərəliliyi ilə bağlı göstəricilərin analizi 144
Hacıyev C.C. Azərbaycanda iqtisadi artımın təmin edilməsinin müasir amilləri və şərtlərinin təhlili 149
Quliyeva C.N Kredit sisteminin yaradılmasında bankların rolu və inkişafı 158
Cəbiyeva T.E. Qlobal naviqasiya peyk sistemlərinin (GNNS) ümumi analizi və mövcud vəziyyəti 164
;