Elmi əsərlər jurnalı-Xüsusi buraxlış (2022)

Mündəricat
Abdullayeva N.A. Heydər Əliyevin Azərbaycan memarlıq irsinin qorunmasında rolu 5
Əkbərli A.S. Tarixi şəhər irsi mühafizəsinin çağırışları və şəhərsalma inkişafına inteqrasiyası– Bakı şəhərinin nümunəsində 10
Bədəlova F.T.Vizual ünsiyyət sənətinin təkamül və təsiri, dizayn düşüncəsi 15
Həsənova Fərəcova K.Ə. Müasir şəhərlərin memarlığının kompleks inkişafında landşaft amilinin rolu 20
Гамбар Н.Н. Жилые дома государственного историко-культурного заповедника Илису 26
Гасанова Л.Ф. Графическая риторика:искусство убеждения в дизайне плакатов 31
Erberik M., Askan A., Kockar M., Altindal A., Aydin M., Ozsimsir A., Sahin G. 2023-cü il Kahramanmaraş, Türkiyə zəlzələ ardıcıllığının seysmoloji, geotexniki və struktur aspektləri 41
Kaatsız K., Alici F.S., Tanişer S. Kahramanmaraş zəlzələlərindən sonra əsas izolyasiya ilə xəstəxana binalarının performansının qiymətləndirilməsi 52
Yılmaz M., Yasin M., Mercimek O. Karbon liflə gücləndirilmiş polimer təbəqələrlə möhkəmləndirilmiş hörgü divarlarının müstəvidən kənar davranışı üzrə eksperimental tədqiqat 58
Mercimek Ö., Erbaş Y., Türker M.S., Sercan T.A., Özgür A., Qasımzadə A. MALATYA'DA 6 Fevral 2023- cü il Qəhrəmanmaraş zəlzələlərinin səbəb olduğu hörgü konstruksiyaların künc qırılma mexanizmlərinin tədqiqi 67
Mercimek Ö., Erbaş Y., Salih T.M., Sercan T.A., Özgür A., Qasımzadə A. 6 Fevral 2023-cü il tarixdə Kahramanmaraşda baş vermiş zəlzələnin səbəb olduğu hörgü konstruksiyaların nasazlıq mexanizmləri ilə bağlı müşahidələr 78
Erbaş Y., Mercimek Ö., Salih T.M., Anıl O., Akkaya T.S., Qasımzadə A. Kahramanmaraş zəlzələsi hadisəsində dəmir-beton konstruksiyalarda dizayn çatışmazlıqları və nasazlıq rejimləri 89
Əliyev V.M. Hündür binaların zəlzələyə davamlılığının təmin olunmasında autriqqervə kəmər sistemlərinin səmərəliliyinin tədqiqi 97
Qarayeva N. Tikinti işləri aparılacaq sahələrdə zəlzələnin təsirindən qruntların fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərinin anomal dəyişmələrinin nəzərə alınması üsulları 103
Qaravəliyev E.S Binaların zəlzələyə davamlılığında seysmoloji məsələlər (Azərbaycanda nümunə kimi) 109
Qarayev A.N.,Canmirzəyev A.A Zəlzələyədavamlıq sahəsində normativ sənədlərin işlənilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında 113
Qəniyeva S.A., Cəbiyeva T.E. Zəlzəlzələrin proqnozunda geodeziya ölçülərinin rolu 117
Zeynalov L.M., Hacıyev M.A., Poluxov İ.K., Əsədov E.Z. Struktur hesablama sxemi baxımından binaların yeraltı və yerüstü hissələrinin təyin edilməsi 123
Ağalarlı M.Z. Azərbaycanda zəlzələlər tarixindən 128
Əkbərova S.M., Əkbərli R.S. Binaların mühəndis sistemlərinin seysmik müqaviməti 133
Мондрус В.Л., Сизов Д.К., Квасников Т.Особенности расчета резинометаллических виброизоляторов с отверстиями в резиновых слоях 141
Məmmədov Ş.A., Əliyev İ.Q., Həsənova T.C. Alov qüllələri kompleksinin zəlzələyə davamlılığının tədqiqi 150
İmaməliyeva C.N. Yerli qrunt şəraitinin tikinti sahəsinin seysmik təhlükəsinə təsirinin tədqiqi 161
Həsənova T.C., Məmmədli T.S. Zəlzələ tezliyi ilə yerin vibrasiya dalğa uzunluğunun təyini 165
Piriyev A.Y. Hidrotexniki qurğulara seysmik təsir 169
Bəşirzadə S., Özcan O., Qəribov R. Mexanik prinsiplərdən istifadə edərək Condeep Platform anbar rezervuarlarında dairəvi ön gərginlik effektinin qiymətləndirilməsi 175
Məmmədli G.K., Qafarbəyli K.A. Ortaq hərəkətə əsasən Xəzər dənizində zəlzələ vəziyyəti 183
Sadıqov İ.R. Fiziki və həndəsi qeyri– xətti lövhələr və yatıq qabıqların deformasiyasına dair məsələlər 187
Lətifov F.S., Mərdanov İ.C., Sadıxov P.M. Özlü-elastik torpaq və maye ilə təmasda halqa ilə gücləndirilmiş, kəsiklə zədələnmiş silindrik qabığın sərbəst axını 197
Sazairov A.B. Düzbucaqlı bir şüanın elastik-plastik əyilməsi 203
Qüdrətzadə Ş.V. Zəlzələyə davamlı sahil mühafizəsi və daşqından qorunma üsulu 206
Джабраилова Г.Х. Теоретические основы исследования сейсмостойкости изгибаемых железобетонных элементов 212
Агаева К.А. Инвестиции в человеческий капитал в целях обеспечения инновационного развития и конкурентоспособности строительных предприятий и организаций. E 223
Aslanova T.T., Fətahova N.R. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafını şərtləndirən bəzi amillər 230
Quliyeva C.N. Bankların kredit xidmətinin təşkili 236
Həmidov N.R Nəqliyyat sektorunda konteynerləşdirmənin texnoloji problemləri 242
Mustafayev R.A. Müasir vergi siyasətinin əsas istiqamətləri. 246
;