AZƏRBAYCANIN QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİ RAYONLARININ NƏQLİYYAT PROBLEMLƏRİNİN NƏZƏRİ VƏ PRAKTİKİ TƏRƏFLƏRİ
 
Quliyev Tahir- t.ü.f.d., dos., AzMİU, tahir_quliyev55@mail.ru
Bağırov Bulud- baş müəllim, AzMİU
Quliyev Etibar- t.ü.f.d., dosent əvəzi, AzMİU
 
Xülasə. Qarabağ və Şərqi Zəngəur iqtisadi rayonlarının əhalisinə nəqliyyat xidməti prosesinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlərin işlənməsi üçün əsas: əhalinin ümumi və nəqliyyat hərəkətinin formalaşdırılmasının xüsusiyyətləri, sərnişin axınının qiyməti və istiqaməti, onların məkan və zamanda dəyişməsi haqqında məlumatlardır. İnsanların hərəkət etməsi çoxlu sayda müxtəlif faktolorların təsiri ilə formalaşan mürəkkəb sosial hal kimi özünü əks etdirir. İnsanların hərəkət etməsinə ictimai istehsalın inkişaf səviyyəsi, cəmiyyətin sosial strukturu, həyat tərzi, coğrafi mühit və məskunlaşma xarakteri, texniki, məlumat və rabitənin inkafı, asudə vaxtın budcəsi, insanların mədəni məişət və ictimai tələbləri əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.  Bütün bunlar əhaliyə nəqliyyat xidmətinin məqsədəuyğun variantının işlənməsində nəzərə alınır. Tədqiqatlar göstərir ki, əhalinin hərəkətetmə qabiliyyəti, gedişlərin kəmiyyət ölçüsü kimi, hərəkət edən sakinlərin sosial-mədəni səviyyəsindən, onların yaşadıqları və işlədikləri zonanın məkan-zaman xarakteristikasından asılıdır. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin müqayisəli üstünlükləri əsasında region mərkəzlərinin yaradılması çox önəmlidir
Açar sözlər: Qarabağ, Şərqi Zəngəur, iqtisadi rayonlar, əhali, nəqliyyat xidməti

;